Stratford Pizza Bar

5 Tully St, Stratford QLD 4870, Australia